Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
สถานที่ : ห้องโถง คณะเกษตรกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-03-2566เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ภาควิชาพืชไร่นา   
 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับการสนับสนุนผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 และเข้าร่วม "พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565" ในวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง คณะเกษตรกำแพงแสน โดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 2 เรื่อง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 1 เรื่อง และผลงานขอรับสนับสนุน manuscript จำนวน 1 เรื่อง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ สมท่า ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 1 เรื่อง และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2564-2565 จำนวน 1 เรื่อง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 3 เรื่อง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ฉัตร์เที่ยง ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 2 เรื่อง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 1 เรื่อง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 1 เรื่อง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 จำนวน 1 เรื่อง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140