Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธาน เปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ในการนี้ คุณนงนุช ยกย่องสกุล รักษาการผู้อำนวยการสมาคมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 2 ห้อง 201

ด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร ให้จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในรูปแบบ Onsite ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแหล่งจัดฝึกอบรมและให้ความรู้หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร นั้น คณะเกษตร กำแพงแสน จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1” ขึ้น ทั้งยังได้จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 2 ห้อง 201 มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 206 คน โดยวิทยากรจากผู้เชียวชาญจากหน่วยงานในหัวข้อที่อบรม ได้แก่
- จรรยาบรรณสำหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
อย่างปลอดภัย โดย สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TaiTa)
- แมลง ไร สัตว์ ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- โรคพืชและการป้องกันกำจัด โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- วัชพืชและวิธีป้องกันกำจัด โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
- การเกิดพิษของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และการปฐมพยาบาล โดย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (plant growth regulators) โดย สถาบันวิจัยพืชสวน
- พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- มาตรการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140