Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศคึกษา จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
สถานที่ : ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดเมื่อวันที่ : 07-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Tadashi KISHIMOTO และ Prof. Hirochi KONO พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือทางด้านการดำเนินการความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140