Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการ Food Innopolis @Kasetsart
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ ภิญโญ โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ในโครงการ Food Innopolis @Kasetsart ร่วมกับ รองศาสตรจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140