Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-05-2555เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ บุคลากรจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน โดยได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา และคลีนิคโรคพืช ภาควิชาโรคพืช โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140