Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิต ในโอกาสได้รับรางวัลต่างๆ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-04-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ในโอกาสได้รับรางวัลต่างๆ อันได้แก่
- นางสาวณัฐริกา สุนทรียา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับการพิจารณา ให้ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 “ระดับดีมาก” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ 1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสงกรานต์ โดย อาจารย์ ดร. ชัชมาศ กาญจนอุดมการณ์ พร้อมทีมงาน ในงาน “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566” วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
- รางวัลชนะเลิศ ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยทีมงานก่อพระเจดีย์ทรายคณะเกษตร กำแพงแสน ในงาน “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566” วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140