Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้นลอย คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-06-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้นลอย คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า" โดยคุณประสาท เกสวพิทักษ์ ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการพัฒนานิสิต" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา มีคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140