Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย “การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard ฯ"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.
จัดเมื่อวันที่ : 28-04-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย “การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่”
-----------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมคณะวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย และตอบข้อซักถาม ต่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากงานวิจัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.
ภาพข่าวจาก: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=80097
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140