Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-05-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในสาขาการเกษตร และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับสาขาการเกษตร โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนผู้เข้าโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140