Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1"
สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-05-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ขอแสดงความยินดี กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากการเข้าร่วมการประกวดโครงการ "The Budget: คิดได้จริง ทำได้จริง" ภายใต้โครงการ "การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

รายชื่อนิสิตทีมงานโครงการ ได้แก่
1. นายธนวรรธน์ อัครกิตติ์วินิช ปริญญาโท สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
2. นางสาวอัจฉริกา สินธพานินท์ ปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
3. นางสาวรุ่งนภา จำปาทอง ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
4. นายชนภัทร ศรีสำราญ ปริญญาโท สาขาพืชไร่
5. นางสาวปุญชรัสมิ์ วงศ์พุทธา ปริญญาโท สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนและองค์กรเอกชน ผ่านการนำเสนอการพัฒนาเมืองด้านเกษตรและปศุสัตว์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140