Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 2
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง 101
จัดเมื่อวันที่ : 28-05-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร ให้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 2” ทั้งยังได้จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ มีผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ที่เกี่ยวของกับการจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 314 คน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง 101

โดยวิทยากรผู้เชียวชาญจากหน่วยงานในหัวข้อที่อบรม ได้แก่
- “จรรยาบรรณสำหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
อย่างปลอดภัย” โดย สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TaiTa)
- “แมลง ไร สัตว์ ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด” โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- “เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- “โรคพืชและการป้องกันกำจัด” โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- “วัชพืชและวิธีป้องกันกำจัด” โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
- “สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” โดย กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
- “การเกิดพิษของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช” และการปฐมพยาบาล โดย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
- “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- “สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (plant growth regulators)” โดย สถาบันวิจัยพืชสวน
- “พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- “พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- “มาตรการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช” โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- “โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop)” โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140