Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-06-2555เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาในคณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำแนวทางและแผนการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจกรรมแนะนำแนวทางการศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลพ ภวภูตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ กิจกรรมแนะนำกิจการนิสิตและกฎระเบียบสำหรับนิสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และกิจกรรมแนะแนวจากสโมสรนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสน นำทีมโดยนายวีรยุทธ พรหมทองแก้ว นายกสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และในช่วงท้ายของกิจกรรม นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำความรู้จักและรับคำแนะนำ โดยจัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140