Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น”
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
งานคลังและพัสดุ คณะกษตร กำแพงแสน จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเปิดโครงการประชุมสัมนา ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น” ตอบปัญหาข้อซักถาม และรายงานสรุปผลการตรวจสอบโครงการงบอุดหนุน คณะเกษตร กำแพงแสน โดย คุณอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน คุณพงศ์พงา เนตรหาญ รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และ คุณสุชาดา ตันโชติกุล นักตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/agrkps/posts/pfbid02brkYpws2NzXgwQXyV5zpyPR2Xhry6kcTfCAMUSSrfN1MRB7EQB2aeYk7ShksBNDDl
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140