Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบ GHPs ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 07-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
กลุ่มอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis @KU) จัดการอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบ GHPs ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร" ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140