Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พบที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มก. (KU GROW-66) กลุ่มก้าวหน้า
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร และผ่านระบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 08-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน พบที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW-66) กลุ่มก้าวหน้า โดย ศาสตราจารย์ พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นที่ปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจในแผนพัฒนาคุณภาพ และรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแผน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร และผ่านระบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140