Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-06-2566เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ ให้ข้อมูลด้านการเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ทุนการศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต คุณไชยพงศ์ พึ่งโพธิ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน นายกสมาคมนิสิตเก่า กล่าวต้อนรับผ่านคลิปสั้น จากนั้น เป็นกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140