Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2555
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-06-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
8 มิถุนายน 2555 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2555 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบไปด้วย การแนะนำผู้บริหาร การบรรยายพิเศษ และพิธีรับขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมงานเพื่อรับขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140