Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายใน “การอบรมพัฒนาต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับชุมชนฯ"
สถานที่ : ณ สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
จัดเมื่อวันที่ : 07-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 มีการจัด “การอบรมพัฒนาต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษรตร” โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งหมด 150 คน ณ สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร แปลงผักอินทรีย์ และแปลงข้าว GAP ของคณะเกษตร กำแพงแสน บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล และนางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 เป็นวิทยากรบรรยาย
- หัวข้อ “การประยุกต์ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564) และเกษตรอินทรีย์” โดย ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล และนางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
- หัวข้อ “การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างปลอดภัย” และ “การตรวจประเมินตนเองโดยใช้รายการตรวจประเมินแปลงฯ” โดย นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ และทีมงาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140