Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-06-2555เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ร้องเพลงมหาวิทยาลัยและเพลงประจำคณะได้ถูกต้องและเกิดความรักใคร่สามัคคีกันภายใหมู่คณะ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากนั้นนิสิตเก่า KU47 ได้เข้ามอบทุนเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้รับมอบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ณ ลานอเนกประสงค์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140