Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ภายใต้โครงการเสริมทร้างทักษะทางการเกษตร
สถานที่ : ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรมสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ภายใต้โครงการเสริมทร้างทักษะทางการเกษตร ให้แก่นิสิตช้นปีที่ 1 (รหัส66) คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบกล้าข้าวให้แก่ตัวแทนนิสิต จากนั้น ได้ร่วมกันดำนาปลูกข้าว และมีการถ่ายทอดความรู้ทักษะเกษตรที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ โดยมีคณาจารย์ และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้สืบสานประเพณีอันดี และปลูกฝังความภาคภูมิใจในอาชีพด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะพืนฐานด้านการเกษตร และประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันอันดีระหว่างนิสิตในแต่ละชั้นปี และ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

ดูภาพทั้งหมดตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678396784323836&type=3
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140