Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงาประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และรับมอบเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
สถานที่ : ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
จัดเมื่อวันที่ : 26-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา พร้อมด้วย นักวิชาการ และนิสิตปริญญาโท ร่วมงาน “ประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 8” จัดโดยสมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากทีม สท.สวทช. ร่วมจัดนิทรรศการ “ถั่วเขียวพันธุ์ KUML”และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน รับมอบการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2568
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140