Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาเรื่อง “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย”
สถานที่ : ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 25-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย” สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้สนใจในเขตพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา ในงานยังมีการจัดแสดงบูทนิทรรศการต่างๆ ทางการเกษตรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง การร่วมกิจกรรมชิงรางวัล และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเกษตร กำแพงแสน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 475 คน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 82 คน รวม 557 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140