Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการ “ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19”
สถานที่ : ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดเมื่อวันที่ : 01-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บุคลากร และผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19" ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140