Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรม “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 3”
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรม “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 3” โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ที่เกี่ยวของกับการจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน 236 คน ทั้งยังได้จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้นรับและเปิดโครงการอบรม ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140