Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการ "เกษตราบูชาครู"
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมโครงการ "เกษตราบูชาครู" พร้อมกับคณาจารย์ และนิสิตคณะอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมในพิธี เริ่มด้วย ตัวแทนนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวสุนทรพจน์ ตัวแทนนิสิตคณะอุตสาหกรรมบริการ กล่าวนำคำไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้น ตัวแทนนิสิตนำพานไหว้ครูมอบแด่คณาจารย์ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนคณาจารย์ กล่าวอวยพรแก่นิสิต ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140