Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สืบสานตำนานเกษตร ประจำปี 2555
สถานที่ : ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-06-2555เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
โครงการสืบสานตำนานเกษตรหรือประเพณีดำนา เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่สโมสรกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในคณะเกษตร กำแพงแสน และให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรและการเกษตรของไทย โดยกิจกรรมสืบสานตำนานเกษตรประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานในพิํธี กิจกรรมประกอบด้วย การดำนาโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตทุกชั้นปี และพิธีมอบธงคณะแก่ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 โดย รองศาสตรจารย์ ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นแห่งมิตรภาพระหว่างกัน โดยมีคณาจารย์และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140