Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-09-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล และบุคลากรภาควิชาโรคพืช ให้การต้อนรับ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย คุณวิชชุดา รัตนากาญจน์ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว คุณกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว คุณวันพร เข็มมุกด์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว และ คุณสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนักวิชาการ ในการเข้าประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนโครงการวิจัยการขยายผลและพัฒนาการใช้นวัตกรรมแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษาชาวนาไทยสู่ศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งภายในโครงการได้มีกิจกรรมการพัฒนาแอพพลิเคชัน "ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่ใช้เพื่อช่วยให้ชาวนาสามารถวางแผนการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีองค์ความรู้ต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าว ราคาขาย ปริมาณน้ำ การพยากรณ์สภาพอากาศ การพยากรณ์โรคและแมลงศัตรูข้าว รวมถึงการจัดการศัตรูข้าวที่เหมาะสมเพื่อให้ ตอบโจทย์ของเกษตรกรได้มากขึ้น
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140