Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีจาก School of Agriculture, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน, พิพิธภัณฑ์แมลง คณะเกษตร กำแพงแสน และ หอประวัติ มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 06-09-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีจาก School of Agriculture, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน, พิพิธภัณฑ์แมลง คณะเกษตร กำแพงแสน และ หอประวัติ มก.กพส.
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140