Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร ให้กับ โครงการ KU-KU student exchange program 2023
สถานที่ : ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 11-09-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร ให้กับ คณาจารย์และนิสิต โครงการ KU-KU student exchange program 2023 รวมจำนวน 15 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อับดุลลาซิม ภาควิชาพืชสวน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก และเยี่ยมชมกิจการสวนมะพร้าวของ บริษัท พี.วาย.ไทยฟรุต จำกัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140