Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนานวัตกรรมหัวคีบอ้อย ลดดินทรายไม่ทำลายตออ้อย โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สถานที่ : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-07-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมหัวคีบอ้อย ลดดินทราย ไม่ทำลายตออ้อย" ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อย เพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล ซึ่งทางโครงการก็ได้มีการจัดทำชุดหัวคีบอ้อยโดยพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมใหม่ จึงทำการสาธิตและทดสอบการใช้งานของชุดหัสคีบอ้อยขึ้น โดยโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ที่สนใจจากโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140