Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาเรื่องโรคที่สำคัญของหน่อไม้ฝรั่งและการควบคุมโดยชีววิธี โดยภาควิชาโรคพืช
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 02-07-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการเทคโนโลยีอารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัยและคลินิคเคลื่อนที่ เรื่องโรคที่สำคัญของหน่อไม้ฝรั่งและการควบคุมโดยชีววิธี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องโรคที่สำคัญของหน่อไม้ฝรั่งและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติจริงในการป้องกันกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตภาควิชาโรคพืชได้ฝึกภาคสนามการบริการคลินิคเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยการเรียนและการสอน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140