Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานแสดงความยินดี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-11-2566เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 2 ท่าน จากการเสนอชื่อโดยคณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่
- นายกองเอก ดร. เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร)
- คุณเข็มทัศน์ มนัสรังษี
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการพืชสวน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดี มีการมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้น นายกองเอก ดร. เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช และคุณเข็มทัศน์ มนัสรังสี กล่าวแสดงความรู้สึก และ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ในโอกาสนี้ คุณเข็มทัศน์ มนัสรังสี ในนามของ บริษัท เค-เฟรช จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 5 ทุน/ปี เป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140