Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนา สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI”
สถานที่ : ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์เรียนรวม 4
จัดเมื่อวันที่ : 07-12-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดการเสวนา สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
- เรื่อง “Rice Cassava Rubber Disease Diagnosis Bot”
โดย ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
- เรื่อง “Kaset One ศูนย์รวมเกษตรดิจิทัลเพื่อเกษตรกร”
โดย นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
- เรื่อง “การใช้ดาวเทียม ติดตาม ตรวจวัด และประเมิน Carbon Footprint ในภาคการเกษตร”
โดย ดร.ปกรณ์ เพชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)

มีผู้สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์เรียนรวม 4
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140