Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนา สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ หัวข้อ “เรารักษ์โลก-โลกรักษ์เรา นวัตกรรมเกษตรรักษ์โลกสู่ความยั่งยืน”
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 103
จัดเมื่อวันที่ : 08-12-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จัดสัมมนาวิชาการ สาขาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร หัวข้อ “เรารักษ์โลก-โลกรักษ์เรา นวัตกรรมเกษตรรักษ์โลกสู่ความยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
1) ดร.ธนพล ศรีสุด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบทเทอร์ เทรดเดอร์ จำกัด
ตัวแทนผู้ส่งออกไทย ของกระทรวงพาณิชย์ DITP
2) คุณจรัญพร เลิศสหกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
3) คุณถาวร คำแผง ประธานนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สุเมธ ชัยไธสง ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดการสัมมนา มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 103
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140