Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเด็กฯ
สถานที่ : ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 02-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากคณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการและผู้บริหารหมูบ้านมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมการประชุม ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140