Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Modern Nutrition for Enhancing Poultry Health and Well-Being”
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาวิชาการ (เธียเตอร์) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 19-07-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านโภชนศาสตร์และการผลิตสัตว์ขั้นสูง เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นด้านงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติ โดยจัดให้มีการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Modern Nutrition for Enhancing Poultry Health and Well-Being” ซึ่งมี Prof. Dr. Douglas Korver จาก University of Alberta. Canada เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนาวิชาการ (เธียเตอร์) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140