Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรม "เกณฑ์มาตรฐานทางการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
สถานที่ : ณ ห้องฝึกอบรมกลุ่มอาคารบริการวิชาการ ร้านเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-04-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดการอบรม แนวทางปฏิบัติ เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานทางการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" โครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถานที่ดำเนินการ/วัสดุและอุปกรณ์/คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน จัดโดย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมร่วมรับฟังและเป็นวิทยากร มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวนมาก ณ ห้องฝึกอบรมกลุ่มอาคารบริการวิชาการ ร้านเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140