Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
AGGIE Road ครั้งที่ 3
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-08-2555เวลา : 18.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
สโมสรนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกันจัดงาน AGGIE Road ครั้งที่ 3 ณ บริเวณลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงและการออกร้านจำหน่ายสินค้า จากนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140