Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาคณบดี
สถานที่ : ห้องสัมมนาวิชาการ(ห้องเธียเตอร์) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 31-08-2555เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
31 สิงหาคม 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ การแสดงวิสัยทัศน์และการนำเสนอแนวทางการบริการจัดการของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องสัมมนาวิชาการ(ห้องเธียเตอร์) อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140