Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประมวลภาพค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6 (01/09/2555)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-09-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6 วันที่ 1 กันยายน 2555 ประกอบไปด้วยการทัศนศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร(คาวบอยแลนด์) ต่อด้วยการนำเสนอผลงานของกิจกรรมนักคิดนักบริหาร จากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อด้วยการแนะนำหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ปิดท้ายด้วยพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6 ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมค่ายที่ได้ทั้งความรู้ทางด้านการเกษตร ได้การคิดวิเคราะห์ และยังได้รับมิตรภาพที่ดี ทางคณะเกษตร กำแพงแสน ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ ทีมงาน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140