Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-09-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 อ.ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University และ Miyasaki University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางงานวิจัยกับนักวิจัยและนักศึกษาของคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140