Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-09-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
รศ.ดร.ธงชัย มาลา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน และโรงสีธัญโอสถ รวมทั้งอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140