Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการบริหารจัดการโครงการ
สถานที่ : ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 22-09-2555เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
22 กันยายน 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน โดยเป็นโครงการที่เปิดอบรมทางด้านการเขียนและจัดทำโครงการ การจัดทำหนังสือราชการเพื่อติดต่อหน่วยงานต่างๆ และการจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายและการประเมินผล ให้กับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา และคุณวาสนา น้อยปุก หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากร มีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140