Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานรวมพลังใจ สานรักและผูกพัน ประจำปี 2555
สถานที่ : อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-09-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
26 กันยายน 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดงานรวมพลังใจ สานรักและผู้พัน ประจำปี 2555 เป็นเป็นการขอบคุณผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อ "เกษตร กำแพงแสน ในทศวรรษหน้า" โดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง รศ.ดร.วิชัย โฆษิตรัตน ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร และ ผศ.ดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ต่อด้วยพิธีมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140