Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สถาบันคลังสมองของชาติเข้าพบคณบดี
สถานที่ : ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 27-09-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
27 กันยายน 2555 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันคลังสมองของชาติ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธงชัย มาลา คณบดี และคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ในการประชุมขอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตัวชี้วัดระดับคณะและภาควิชา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม เสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140