Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาแนวทางการพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน ด้วยการจัดการความรู้
สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-10-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน ด้วยการจัดการความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140