Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง เข้าถวายรายงานเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ 6 รอบ พระชนมพรรษา จ.นราธิวาส
จัดเมื่อวันที่ : 26-09-2555เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และคณะ ได้รับเชิญจากปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ให้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ/เนื้อแพะ ในงานเทศกาลลองกอง ประจำปี 2555 จังหวัดนราธิวาส โดยในงานได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดไปร่วมแสดง ได้แก่ นมแพะข้นหวาน แคบแพะ เนื้อแพะฝอย เนื้อแพะสวรรค์ เนื้อแพะเชียง เจอร์กี้เนื้อแพะ นอกจากนี้ยังได้ถวายรายงานถึงองค์ความรู้ที่มีให้แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ และพร้อมเผยแพร่ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม/แพะเนื้อ บุคลากร ข้าราชการและ บุคลทั่วไปที่มาเที่ยวชม ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงชิมนมแพะข้นหวาน และแคบแพะ ด้วย ซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติ ล้นพ้นแก่ทีมนักวิจัย อันหาค่าใดเสมอเหมือนมิได้ และนอกจากนี้ยังได้ถวายผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมหนังสือเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะ ให้แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณพลับพลาพิธี ด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140