Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับทุนการศึกษา บริษัท Dow AgroSciences
สถานที่ : บริษัท ดาวอะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จัดเมื่อวันที่ : 24-10-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 อาจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน นำ นายอนุชิต ยวนพลอย นายนาวิน ชูชีพ และสางสาวนิรมล คร่ำสุข นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับทุนการศึกษา ณ บริษัท ดาวอะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140