Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แถลงข่าว งานเกษตรกำแพงแสน
สถานที่ : อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-11-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เข้าร่วมแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-10 ธันวาคม 2555 โดยได้นำงานวิจัยทางด้านการเกษตรจากภาควิชาต่างๆ ไปจัดแสดง เช่น ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ จากภาควิชาพืชไร่นา ฝรั่งพันธุ์ KU Guard # 1 จากภาควิชาพืชสวน น้ำหม่อน จากภาควิชากีฏวิทยา ชุดตรวจสอบโรคพืชแบบรวดเร็วและเชื้อราไตรโคเดอร์มา จากภาควิชาโรคพืช การวิเคราะห์ดินด้วยชุดทดสอบ Soil Test Kit จากภาควิชาปฐพีวิทยา เครื่องจักรกลทางด้านการเกษตร จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน และ การวิเคราะห์อาหารสัตว์ จากภาควิชาสัตวบาล โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธของทางคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140