Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาวิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 06-12-2555เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทย เป็นวิทยากร และมี ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยชี้ให้เห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นนับว่ามีข้อดีอยู่หลากหลายประการ อาทิเช่น
1.ไทยสามารถส่งออกสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้นเนื่องจากภาษีที่ลดลง และที่สำคัญอาเซียนยังจัดได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ซึ่งมีประชากรสูงถึง 600 ล้านคน
2.สินค้าวัตถุดิบนำเข้ามีราคาถูก ทำให้ลดต้นทุนการผลิตเพื่อส่งออก
3.เสริมสร้างโอกาสในการลงทุน
4.เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในสินค้าและบริการ
5.มีการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพบุคลากร/แรงงาน ลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่มอำนาจซื้อ

อีกทั้งยังบอกให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีสินค้าเกษตร โดยให้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน อาทิเช่น
1.จัดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร
2.ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่สากล
4.สนับสนุนผู้ผลิตสินค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้าปลอดภัยต่างๆ
5.สร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตสินค้าที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสินค้าในตลาดโลก
6.ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกร
7.เร่งปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยใช้เงินกองทุน FTA
8.ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร

แต่ทั้งนี้การเปิดเสรีการค้าด้านเกษตร ยังจำเป็นที่ต้องมีการป้องกันผลกระทบ(เชิงรับ) โดยใช้วิธีบริหารการนำเข้า โดยกำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องมีการรับรองการนำเข้าหรือกำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้า กำหนดมาตรฐานการผลิต เช่นต้องมีใบรับรองปริมาณสารพิษตกค้าง กำหนดมาตรฐานสุขอนามัย(SPS) ที่เข้มงวด มีการตรวจใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(กรมศุลกากร) กำหนดด่านนำเข้า โดยอาจให้นำเข้าเฉพาะด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืช กำหนดช่วงเวลานำเข้า และที่สำคัญต้องมีการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและใช้มาตรการปกป้องพิเศษ(เก็บค่าธรรมเนียมปกป้อง)

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140